Zadania c++

1. Napisz program, który wyświetla: tekst powitania na monitorze;

2. twoje imię i nazwisko w pierwszym wierszu, a w drugim twój adres zamieszkania;

3. wynik dzielenia 15 przez 2;

4. wynik dzielenia 15 przez 2 formatując go z jednym miejscem po przecinku;

5. wynik dzielenia 15 przez 2, wypisując cale równanie „15/2 = ” i wynik;

6. wynik wszystkich operacji arytmetycznych na liczbach 3 i 7;

7. wynik wszystkich operacji arytmetycznych na parze wczytanych liczb;

8. większą z dwóch podanych liczb;

9. liczby od 1 do 10, a następnie w dół – od 10 do 1;

10.tabliczkę mnożenia dla liczb z przedziału <1 ; 10>.

Pętla for

11. Napisz program, który wypisze na ekran liczby od 0 do zadanej wartości.

12. Napisz program, który wypisze na ekran liczby od zadanej wartości do zera i podzielne przez 4

13. Napisz program, który wypisze na ekran liczby podzielne przez 3 i podzielne przez 5.

14. Napisz program, który sprawdza, czy podana liczba jest liczbą pierwszą

15. Napisz program, który z podanego przedziału (od jeden) wypisuje liczby pierwsze.

11. Napisać program, który oblicza średnią arytmetyczną liczb całkowitych od 1 do liczby podanej przez użytkownika. Wypisać obliczoną średnią na ekranie monitora.

16. Wczytać dwie liczby całkowite dodatnie a i b, które wyznaczą przedział liczbowy [a,b]. Następnie obliczyć iloczyn liczb całkowitych należących do tego przedziału oraz wypisać go na ekran monitora.

17. Napisać program wyświetlający na ekranie kolejne liczby całkowite z przedziału [0,a], które są podzielne przez 3 lub przez 4 (Liczbę całkowitą a>0 wczytuje użytkownik z klawiatury).

18. Napisać program, który pobiera od użytkownika liczbę naturalną n i oblicza silnię tej liczby.
————
int liczba=27;
int szukana;
cout<<„Wpisz liczbe z zakresu 1-100″<<endl; cin>>szukana;
while(szukana!=liczba)
{
if(szukana<liczba)cout<<„za mala”<<endl;
else cout<<„za duza”<<endl;
cout<<„sprobuj jeszcze raz”<<endl; cin>>szukana;

}
cout<<” ta liczba to”<<szukana<<endl;
————————————————-
char litera;
do
{
cout<<„wprowadz znak z klawiatury”<<endl; cin>>litera;
}while(litera!=’a’);
cout<<„Szukany znak to „<<litera;